Boomveiligheidscontrole – VTA – Boomveiligheidsinspectie

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. 

Jansen groen is gespecialiseerd in het uitvoeren van boomveiligheidsinspecties.

 

Bomen Effect Analyse

Doel en toepassing van de Bomen Effect Analyse (BEA)

Bij een Bomen Effect Analyse wordt systematisch onderzoek verricht volgens vaste richtlijnen of er effecten van de voorgenomen bouw, aanleg of (her)inrichting te verwachten zijn.

De analyse resulteert in de conclusie of de boom in kwestie duurzaam te behouden is of niet. Daarnaast leidt de analyse tot een advies over randvoorwaarden voor behoud en mogelijke alternatieven.

De randvoorwaarden bestaan uit maatregelen om eventuele negatieve effecten te voorkomen of te verminderen. De alternatieven zijn andere keuzemogelijkheden in ontwerp of uitvoering die tot een beter resultaat voor de boom leiden.

BEA Rapport-0
BEA Rapport